อบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน : การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)”

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน : การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)” เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักกายภาพบำบัด นักศึกษาในคณะทุกสาขา...