ฝ่ายวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินโครงการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน : การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

 (Good Clinical Practice: GCP)” วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561