ฝ่ายวิจัย

แบบสอบถามเพื่อส่งเสริมการวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดประกาศ

แบบประเมินโครงการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน : การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

 (Good Clinical Practice: GCP)” วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561