อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล รุจิวิชชญ์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์

หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชารังสีเทคนิค
และเทคโนโลยีการสร้างภาพ

อาจารย์ฉัตรนภา นันตื้อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์เขมิภา แสนกล้า

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ณัฐชยาภรณ์ โทนะพันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร