การลงนามความร่วมมือกับ 5 สถาบัน เพื่อพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค

วันที่ 1 กันยายน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/radiological-technology/wp-content/uploads/sites/10/2017/07/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา.pdf”]

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ขอเพิ่มเติมรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้...

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้ [gview...

คณบดีคณะ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์, คณะผู้บริหาร, คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เพื่อการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 5 วัน “การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ”

ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ คณะสหเวชศาสตร์ กับ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 5 วัน “การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 มิถุนายน 59 และ วันที่ 4-5 กรกฎาคม...