อาจารย์

รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์

หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชารังสีเทคนิค

อาจารย์ฉัตรนภา นันตื้อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์เขมิภา แสนกล้า

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ณัฐชยาภรณ์ โทนะพันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร