ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ขอเพิ่มเติมรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

Download (PDF, 457KB)

Download (PDF, 666KB)