มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

Download (PDF, 1018KB)

Download (PDF, 556KB)

Download (PDF, 522KB)

ที่อยู่ในการส่งเอกสารรับสมัคร

ภาควิชารังสีเทคนิค
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ ชั้น 9 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

หมายเหตุ วงเล็บมุมซอง สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค