ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ งานวิชาการและวิจัย ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษารายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศที่แนบมานี้

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/radiological-technology/wp-content/uploads/sites/10/2017/06/IMG.pdf”]