ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
[gview file=”http://allied.tu.ac.th/radiological-technology/wp-content/uploads/sites/10/2017/06/30-05-60.pdf” height=”720px” width=”100%” save=”1″]