ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ขอเพิ่มเติมรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/radiological-technology/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/25-05-60.pdf” height=”720px” width=”100%”]

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/radiological-technology/wp-content/uploads/sites/10/2017/05/25-05-60-02.pdf” height=”720px” width=”100%”]