ภาพกิจกรรมภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรมภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพัฒนาทักษะงานวิจัยด้านนวัตกรรม เรื่อง “การประยุกต์ใช้นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องการจุลภาคทางการแพทย์” โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และ”Nanotechnology in medical healthcare” โดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง  ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2560