ภาพกิจกรรม ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active learning ในหัวข้อ “ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning” โดย ผศ.ดร.วิมลพักตร์ ศรีไวย์ และ “ประสบการณ์การใช้ Application for education ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโลหิตวิทยา” โดย ผศ.ดร. ไข่มุกด์ ช่างศรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2560