ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ ภาควิชาเทคนิคการแแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 5 กรกฏาคม 2560