ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อการจัดการนวัตกรรมโลกอนาคต

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต(iwin) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อการจัดการนวัตกรรมโลกอนาคต ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.พีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์ ประธานกรรมการสถาบันนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต(iwin) เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัว หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อการจัดการนวัตกรรมโลกอนาคต