พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเก่สังคม ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต (iwin) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเก่สังคม ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สถาบันนวัตกรรมเพื่อโลกอนาคต (iwin) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต