พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ และบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ และบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพและแหล่งทางการศึกษา วิจัย ของนักศึกษา และการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น