ภาพกิจกรรม22 ปีแห่งการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสหเวชศาสตร์จัดกิจกรรม 22 ปีแห่งการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณโถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ และห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้าคือ พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมี รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี กิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ คือกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักกีฬาซึ่งเป็นนักศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สร้างผลงานในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงธัญบุรีเกมส์ โดยมี รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี