ประมวลภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 21

ประมวลภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 21 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (พิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีเปิดภาควิชารังสีเทคนิค, พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม, บรรยายพิเศษเรื่อง “HR 4.0 in action โดย ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และการพัฒนาองค์การ และการบรรยายพิเศษเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพ” โดย คุณทวี ประจวบลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา )”