ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 218 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย อาจารย์ ดร. อดิศร จันทรสุข จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Œ