ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความคิด ครั้งที่ 17

วันนี้ (24 ก.พ. 61 ) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความคิดและพัฒนาจิตใจกับพี่สหเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 17) ณ วัดสระแก้ว สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และวัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทำความดีเพื่อสังคม และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีการวางแผนงานอย่างมีระบบ มีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้