ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทำงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยบรรยากาศในการอบรมครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน และยังได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอีกด้วย