ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยมี รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561ณ  ห้อง 612  และบริเวณสวน ชั้น 6  อาคารปิยชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต