โครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในการดำเนินการวิจัยให้มีโอกาสขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างก้าวกระโดด

คณะกรรมการวิจัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในการดำเนินการวิจัยให้มีโอกาสขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในงานวิจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาการทำงานวิจัย นำไปสู่การเพิ่มผลงานการการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลสากลเพิ่มจำนวนมากขึ้น นำไปสู่การจัดอันดับความเป็นเลิศด้านต่างๆ ในระดับนานาชาติ โดยผศ.ดร. สราวุธ คำปวน รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และหัวหน้าหน่วยวิจัย BIOMEDICAL RESEARCH UNIT IN CARDIOVASCULAR SCIENCES (BRUCS) มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัย ในบทบาทอาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภายใต้ปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ ศ. ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ ศาสตราจารย์อาวุโส สาขาสรีรวิทยา และผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อแนวทางการทำงานวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสการขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างก้าวกระโดด ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารปิยะชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต