ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ Paediatric physical therapy in 21st century และ หัวข้อ Stroke Rehabilitation : Multidisciplinary Approaches ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต