ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการพิสูจน์หลักฐานกับกระบวนยุติธรรม : กรณีศึกษาปัญหาระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการพิสูจน์หลักฐานกับกระบวนยุติธรรม : กรณีศึกษาปัญหาระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” วิทยากรโดย พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ และพล.ต.อ.อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย