ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ระหว่างสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือทางด้านวิชาการ บริการวิชาการ และวิจัยทางการกีฬา ระหว่าง ระหว่างสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดย พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต