ภาพการตรวจประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยมี ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาคคณะผู้ตรวจประเมินหลักสูตรฯ รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธการ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศาสติยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ นามจันทรา และนางสาววัชรี คิดขยัน เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรฯ ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม 963 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต