ภาพการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Smart EQAS training

คณะผู้บริหารจากบริษัท Sysmex Corporation, Japan เดินทางมาร่วมประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Smart EQAS training ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 963 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก