ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านหลักการความปลอดภัยบุคลากรการวิจัยและการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการ”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านหลักการความปลอดภัยบุคลากรการวิจัยและการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนา ห้องปฏิบัติการ” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการวิจัยผ่านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต และรองศาสตราจารย์ ดร. วรดา สโมสรสุข  คณะสหเวชศาสตร์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 7 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต