ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Economics and Business Dian Nuswantoro University in Semarang ประเทศอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Economics and Business Dian Nuswantoro University in Semarang ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมประชุมและดูงาน ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเยี่ยมชมอาคาร Main Stadium ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561