ดร.ปรีชา ปิตานนท์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ดร.ปรีชา ปิตานนท์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี และในปีการศึกษา 2560 นี้ ท่านได้มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
1. นางสาวนิรัชชา ดำแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ชั้นปีที่ 3
2. นายภูวัน นพคุณางกูล สาขาวิชาการจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
3. นายณัฐพงศ์ ยินดีพจน์ สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ชั้นปีที่ 3