เจ้าหน้าที่

นางสาวสุธีรา ใจดี

นางสาวสุธีรา ใจดี

นักกายภาพบำบัด

นางสมฤดี หาญมานพ

นางสมฤดี หาญมานพ

นักกายภาพบำบัด

นายสิริวิชญ์ ทองพูน

นายสิริวิชญ์ ทองพูน

นักกายภาพบำบัด

นายภูวรินทร์ นามแดง

นายภูวรินทร์ นามแดง

นักกายภาพบำบัด

นางสาวชญาณี วงศ์เจริญ

นางสาวชญาณี วงศ์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริพร สวัสดิผล

นางสาวศิริพร สวัสดิผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมยุรี เอี่ยมไธสง

นางสาวมยุรี เอี่ยมไธสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสมควร พานเงิน

นางสมควร พานเงิน

คนงานห้องทดลอง

นางสาวธนัชพร สุทธิศันสนีย์

นางสาวธนัชพร สุทธิศันสนีย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกฤษณะ ยศปัญญา

นายกฤษณะ ยศปัญญา

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์