เจ้าหน้าที่

นางสาวสุธีรา ใจดี

นางสาวสุธีรา ใจดี

นักกายภาพบำบัด

Phone:
e-Mail: user@hotmail.com

นางสมฤดี หาญมานพ

นางสมฤดี หาญมานพ

นักกายภาพบำบัด

Phone:
e-Mail: user@hotmail.com

นายสิริวิชญ์ ทองพูน

นายสิริวิชญ์ ทองพูน

นักกายภาพบำบัด

Phone:
e-Mail: user@hotmail.com

นายภูวรินทร์ นามแดง

นายภูวรินทร์ นามแดง

นักกายภาพบำบัด

Phone:
e-Mail: user@hotmail.com

นางสาวชญาณี วงศ์เจริญ

นางสาวชญาณี วงศ์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Phone:
e-Mail: user@hotmail.com

นางสาวทวีวรรณ เกิดบัว

นางสาวทวีวรรณ เกิดบัว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Phone:
e-Mail: user@hotmail.com

นางสาวศิริพร สวัสดิผล

นางสาวศิริพร สวัสดิผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Phone:
e-Mail: user@hotmail.com

นางสาวมยุรี เอี่ยมไธสง

นางสาวมยุรี เอี่ยมไธสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Phone:
e-Mail: user@hotmail.com

นางสมควร พานเงิน

นางสมควร พานเงิน

คนงานห้องทดลอง

Phone:
e-Mail: user@hotmail.com