เจ้าหน้าที่

นางสาวสุธีรา ใจดี

นางสาวสุธีรา ใจดี

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางสมฤดี หาญมานพ

นางสมฤดี หาญมานพ

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นายสิริวิชญ์ ทองพูน

นายสิริวิชญ์ ทองพูน

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นายภูวรินทร์ นามแดง

นายภูวรินทร์ นามแดง

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางสาวชญาณี วงศ์เจริญ

นางสาวชญาณี วงศ์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร สวัสดิผล

นางสาวศิริพร สวัสดิผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมยุรี เอี่ยมไธสง

นางสาวมยุรี เอี่ยมไธสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสมควร พานเงิน

นางสมควร พานเงิน

คนงานห้องทดลอง

นายกฤษณะ ยศปัญญา

นายกฤษณะ ยศปัญญา

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์