ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน

หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

ผศ.ดร.นพวรรณ จารุสุสินธ์

รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
ฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.นพพล ประโมทยกุล

รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
ฝ่ายบริหารการศึกษาก่อนปริญญา

ผศ.ดร.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล

รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.การันต์ พงษ์พานิช

รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
ฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพ

รศ.ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด

รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
ฝ่ายบริหารการศึกษาหลังปริญญา