รศ.ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ

หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

ผศ.ดร.นพพล ประโมทยกุล

รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ผศ.สุขวิดา มโนรังสรรค์

รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
ฝ่ายวิจัย

ผศ.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
ฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์

รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
ฝ่ายบริหาร