ดาวน์โหลด

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน

รายวิชา กภ. 350 และ กภ. 351 การปฏิบัติการทางคลินิก 1 และ 2

ประจำปีการศึกษา 2561

(ข้อมูล ณ 7 สิงหาคม 2561)

ดาวน์โหลด : คู่มือนศกPW350_PW351