ภาควิชากายภาพบำบัดจะจัดประชุมวิชาการฯ  ในหัวข้อ “Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders”  ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประมาณ 60 ท่าน

สำหรับหัวข้อเรื่องที่จัดประชุมและวันเวลา หากทางภาควิชาฯ มีรายละเอียด จะรีบนำมาประชาสัมพันธ์ต่อไปเป็นระยะๆ

 

ขอขอบทุกท่านที่ให้ความสนใจมา ณ ที่นี้

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์