ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.สันทณี เครือขอน
ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ภาควิชากายภาพบำบัด