ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.นพพล ประโมทยกุล และ ผศ.ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์