อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I-Walk) เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา ของ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จึงได้มอบอุปกรณ์ช่วยเดินนี้ แก่ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ รวม 10 แห่ง เพื่อนำไปใช้กับผู้พิการ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง