ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Service Learning Project
อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ : อ.ดร. สันทนี เครือขอน และ อ. เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์
โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจประเมิน และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการยศาสตร์ (Ergonomics) จาก “ท่าทางในการทำงาน” ที่หลายคนมองข้าม และก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพในภายหลัง โดยหลักของการยศาสตร์พิจารณาสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น และสภาพการทำงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หมดเขตร่วมกิจกรรม 21 ก.ค. 2560 นี้