ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้นักกายภาพบำบัดเรื่อง “Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches และ Pediatric Physical Therapy in 21th Century” ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานทางคลีนิกกายบำบัดให้มากขึ้น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้

ในการอบรมนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร