ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้นักกายภาพบำบัดเรื่อง “Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches และ Pediatric Physical Therapy in 21th Century” ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานทางคลีนิกกายบำบัดให้มากขึ้น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้

ในการอบรมนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง Paediatric Physical Therapy in 21st Century

 1. Download โครงการและใบปะหน้าโครงการได้จากเวปไซต์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.allied.tu.ac.th หรือ ที่เฟสบุ๊ค เพจ “ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์”
 2. ตรวจสอบที่นั่งว่างในห้องที่ต้องการสมัครก่อนการโอนเงิน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h4pcVC0aLK0Mk7FPhYD06gqisT1qweVvCM1ke73oWMw/ (กรณีที่มีที่ว่างเท่านั้นท่านจึงดาเนินการในขั้นที่ 3 ต่อไป)
 3. โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขที่บัญชี 407-846-603-0 ชื่อบัญชี “โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ทางกายภาพบาบัด”
 4. กรอกใบสมัคร online ได้ที่ https://goo.gl/forms/LPJKwGbMlOuQxPLE3
 5. แนบไฟล์สาเนาใบโอนเงินมาที่ pttuahs@gmail.com โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล (subject) เป็นชื่อของผู้สมัครและเรื่องที่สมัคร (เช่น อานาจ เข้มแข็ง-เรื่องที่ 2 Paediatric) หรือ โทรสาร 02-986-9055 ถึงคุณชญานี
 6. สิ้นสุด การรับสมัครถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 7. ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมลที่ pttuahs@gmail.com หรือ คุณชญานี โทร 061-808-2642 หรือ 02-986-9213 ต่อ 7208, 7237

*** ทั้งนี้จะไม่มีการคืนค่าลงทะเบียนสาหรับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์แล้ว
*** คืนค่าลงทะเบียนเต็มจานวน ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจานวนที่รับได้ หรือการอบรมถูกยกเลิกเท่านั้น

ขณะนี้มีผู้ร่วมเข้าอบรมครบตามกำหนดแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ข้อมูลวันที่ 5 เมษายน 2560

ภาควิชากายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches (ขณะนี้มีผู้ร่วมเข้าอบรมครบตามกำหนดแล้ว)

 1. Download โครงการและใบปะหน้าโครงการได้จากเวปไซต์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.allied.tu.ac.th หรือ ที่เฟสบุ๊ค เพจ “ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์”
 2. ตรวจสอบที่นั่งว่างในห้องที่ต้องการสมัครก่อนการโอนเงิน https://docs.google.com/spreadsheets/d/13QAPmuFR5PgFVzW1mHFJyObo2zM2kD6jprnhK4KyLEY/ (กรณีที่มีที่ว่างเท่านั้นท่านจึงดาเนินการในขั้นที่ 3 ต่อไป)
 3. โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขที่บัญชี 407-846-603-0 ชื่อบัญชี “โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ทางกายภาพบาบัด”
 4. กรอกใบสมัคร online ได้ที่ https://goo.gl/forms/joQtpabBVptm95xs1
 5. แนบไฟล์สำเนาใบโอนเงินมาที่ pttuahs@gmail.com โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล (subject) เป็นชื่อของผู้สมัครและเรื่องที่สมัคร (เช่น อานาจ เข้มแข็ง-เรื่องที่ 1 Stroke Rehabilitation) หรือ โทรสาร 02-986-9055 ถึงคุณชญานี
 6. สิ้นสุด การรับสมัครถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 7. ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมลที่ pttuahs@gmail.com หรือ คุณชญานี โทร 061-808-2642 หรือ 02-986-9213 ต่อ 7208, 7237

*** ทั้งนี้จะไม่มีการคืนค่าลงทะเบียนสาหรับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์แล้ว
*** คืนค่าลงทะเบียนเต็มจานวน ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจานวนที่รับได้ หรือการอบรมถูกยกเลิกเท่านั้น