โครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา ครั้งที่ 8

เรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

1.โครงการมาตรฐานทอง จัดการตรวจเสมียร์เลือดให้ 2 ครั้ง ( ครั้งที่ 2 และ 4) ในรอบ 2560 นี้ โดยครั้งแรก จะจัดส่งสไลด์ พร้อมกับตัวอย่าง EQC ครั้งที่  2 กรอกผลผ่าน link และ QR code รายละเอียด view ได้ที่นี่ หรือ download “ QCblood_smear_โครงการมาตรฐานทอง.pdf ” ข้อมูลสำคัญได้แนบไปพร้อมสไลด์ ทุกครั้งที่ส่งตัวอย่างด้วยค่ะ มีปัญหาโปรดติดต่อ “GS hematol line” ระบุปัญหา slide การส่งผลเสมียร์ครั้งที่ 4 (ระบบปิด 3 สัปดาห์หลังได้รับสไลด์เสมียร์เลือด) ครั้งที่ 4

   https://goo.gl/forms/zL3Dp44wQiiVFzMs1

2. ขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “GS hematol(Q&A)”โดยการสแกน QR Code ที่รูปภาพ

3. โครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ และบริษัท sysmex corporation ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล ISO/IEC17043:2010(E) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้นการแจ้งข้อมูลผลการทดสอบแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทางเอกสารจะใช้เวลานานเพราะต้องมีการสอบทวน ทางคณะผู้ดำเนินการโครงการฯจึงขอแจ้งผลการตรวจ CBC ที่ได้จากเครื่อง Reference analyzer ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได้ในแต่ละครั้งโดยแจ้งผลผ่านระบบ web site http://allied.tu.ac.th/medical-technology/projecteqchemato/ หลังจากปิดรับการป้อนข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์

4. สืบเนื่องจากการดำเนินการของโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยาในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าเกิดปัญหาความผิดพลาดเรื่องการป้อนข้อมูลในระบบออนไลน์ โดยเฉพาะตำแหน่งทศนิยม ทำให้คณะผู้ดำเนินการโครงการฯไม่สามารถประเมินผลการทดสอบในภาพรวมได้ จึงกำหนดแนวทางการแก้ไขคือหลังจากการป้อนข้อมูลระบบออนไลน์ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลการทดสอบที่ได้โดยการสแกนผลหรือถ่ายรูปภาพผลการทดสอบจากหน้าจอมอนิเตอร์ แล้วส่งมายัง e-mail: gshematol@gmail.com โดยทุกครั้งโปรดระบุ ครั้งที่ทดสอบและชื่อโรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการในหัวข้อของจดหมาย

5. การป้อนข้อมูลที่ผลการทดสอบมีค่าเป็น “0” ให้ปฏิบัติดังนี้ ผลของ WBC Differential ถ้าได้ผลเท่ากับศูนย์ 
ให้คีย์ “0.0001” (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง, 0 สามตัว)