ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและห้องปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย