ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและห้องปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย