ขอแสดงความยินดีกับนายอดิเทพ หาญสกล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ ในความดูแลของ รศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ขอแสดงความยินดีกับนายอดิเทพ หาญสกล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ ในความดูแลของ รศ.ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในโอกาสได้รับรางวัล “2nd Prize Best Poster Award” จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ FIMSA 2018 ชื่อผลงานคือ “Diverse...