ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/medical-technology/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา-ปี-2559-2.pdf”]