ประกาศรายชื่อนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

[gview file=”http://allied.tu.ac.th/medical-technology/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่-1-ปีการศึกษา-2560.pdf”]