ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

DEPARTMENT OF MEDICAL TECHNOLOGY

วิดีโอแนะนำภาควิชา

วีดีโอแนะนำภาควิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงการพิเศษ

โครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา

The 8th Survey of Thailand Gold Standard in Hematology Testing

ผลงาน ความภาคภูมิใจ