บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์

วิก บานไม่รู้โรย

วิก บานไม่รู้โรย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นันทวัฒน์ โฆษา

นันทวัฒน์ โฆษา

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

บุปผา อาชะนะจันทร์

บุปผา อาชะนะจันทร์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

อนุรักษ์ เชื้อมั่ง

อนุรักษ์ เชื้อมั่ง

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

เบ็ญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ

เบ็ญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุปผาชาติ โพธิ์สุวรรณ์

บุปผาชาติ โพธิ์สุวรรณ์

คนงานห้องทดลอง