บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์

วิก บานไม่รู้โรย

วิก บานไม่รู้โรย

นักวิทยาศาสตร์

นันทวัฒน์ โฆษา

นันทวัฒน์ โฆษา

นักวิทยาศาสตร์

บุปผา อาชะนะจันทร์

บุปผา อาชะนะจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

อนุรักษ์ เชื้อมั่ง

อนุรักษ์ เชื้อมั่ง

นักวิทยาศาสตร์

เบ็ญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ์

เบ็ญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุปผาชาติ โพธิ์สุวรรณ์

บุปผาชาติ โพธิ์สุวรรณ์

นักการ