ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 420/1 ชั้น 4 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต...
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ค

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ค

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 สิงหาคม 2561    ...
บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12

บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12

บัณฑิตศึกษาจัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 12) วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 252 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต                   และจัดให้มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือรองศาสตราจารย์ ดร. เจียรนัย เล็กอุทัย...
ขอแสดงความยินดีกับ กัลปนา เตาแก้ว นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ กัลปนา เตาแก้ว นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ นางกัลปนา เตาแก้ว นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ “Outstanding Poster Award: Excellent” การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ...
บัณฑิตศึกษา จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11

บัณฑิตศึกษา จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11

บัณฑิตศึกษา จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11...
คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสมัครได้ที่...