โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ครั้งที่ 13)

วันที่ วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

ณ ห้อง 252 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต