หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ประจำปี 2560 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 สิงหาคม 2561